Jak wymeldować „dzikiego” lokatora

Przed wyjaśnieniem czym jest wymeldowanie administracyjne przypomnijmy czy jest i czemu służy obowiązek meldunku. Otóż każda osoba przebywająca na terytorium Polski musi zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie to służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w danym lokalu. Tak samo jak obowiązek meldunku, spoczywa na nas również obowiązek wymeldowania się. W praktyce bardzo dużo osób jest zameldowanych w rodzinnych miejscowościach, bądź też w mieszkaniach „rodziców” i mało kto zmienia adres zameldowania wraz ze zmianą miejsca zamieszkania. Jednak prawnie, jeżeli nie dopełnimy warunków meldunku mogą zostać rozpoczęte działania w sprawie wymeldowania decyzją administracyjną.

Wniosek o wymeldowanie

Jeżeli osoba, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie dopełniła obowiązku wymeldowania się właściciel lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu, ale także ich pełnomocnik może wystąpić z wnioskiem o wymeldowanie decyzją administracyjną.

Jeżeli właścicielowi mieszkania zależy na czasie powinien jak najszybciej złożyć wniosek o wymeldowanie, pamiętając jednak o potrzebnych dokumentach. Pierwszym z wymaganych dokumentów jest pisemny wniosek o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.We wniosku powinno znaleźć się wyjaśnienie odnośnie czasu i okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę, na której spoczywał obowiązek wymeldowania lub wskazanie bezprawności dokonanego zameldowania. Należy podać także aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie.Należy też posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu wnioskodawcy (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 10 zł). Przydatne, ale nie obowiązkowe, mogą być także dokumenty, które potwierdzają to, co napisaliśmy we wniosku (np. wyrok orzekający eksmisję). W przypadku gdy składamy wniosek w czyimś imieniu musimy mieć także wypełniony wzór pełnomocnictwa.

Po złożeniu takiego podania we właściwym wydziale meldunkowym zostanie wszczęte szczegółowe postępowanie administracyjne, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, oględzinach lokalu i wizjach lokalnych. Następnie ma miejsce rozprawa administracyjna. Wydanie decyzji o rozprawie administracyjnej powinno nastąpić w przeciągu miesiąca (w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w przeciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania). Maksymalny czas trwania wymeldowania administracyjnego nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.

Postępowanie odwoławcze

Jeżeli wymeldowanie nastąpiło wskutek wydania decyzji administracyjnej, osoba wymeldowana może wnieść odwołanie do organu wyższego stopnia. Iinformację o procedurze odwoławczej można znaleźć w decyzji instytucji, która prowadziła rozprawę administracyjną.Należy zwrócić uwagę na terminy, bowiem po ich przekroczeniu odwołanie będzie nieważne.

Od 1 stycznia 2016 roku zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. W związku z tym nie będą już gromadzone informacje dotyczące adresu i daty zameldowania oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, a także daty wyjazdu i powrotu z zagranicy.

 Aneta Pogorzelska

Powrót
Autor Aneta Pogorzelska kierownik oddziału Pepper House
Wrzesień 4, 2014        3 komentarze

Napisz komentarz
Poniżej uzupełnij wynik działania. *

 1. Ronin napisał(a):

  Warto dokonać zmianę dowodu gdyż w przypadku niezgodności adresowej np: z posiadanym prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym podczas zwykłej kontroli drogowej możemy otrzymać mandat lub w najlepszym przypadku upomnienie. Dodatkowo formalności ta terenie miasta i gminy odbywają się stosunkowo szybko.

 2. Bo Do Lo napisał(a):

  Czasami warto sprawdzić przed sprzedażą ile faktycznie osób jest zameldowanych według Urzędu Miasta lub Gminy może to sprawić niespodzianki a niekiedy kłopot
  Pozdrawiam

 3. Małgorzata napisał(a):

  Termin zniesienia obowiazku meldunkowego został zmieniony, nowelizacją ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) został przesuniety na przesuneła 1 stycznia 2018 r. (w art. 74–78).

Polecane serwisy