Obowiązek meldunku to nie to samo co prawo do lokalu

Wielu z nas myli obowiązek meldunku w mieszkaniu z nabyciem praw do korzystania z tego lokalu. Zgłoszenie faktu przebywania pod danym adresem to jednak nie to samo, co posiadanie prawa do własności czy najmu mieszkania.

 

711274455dOd 1 stycznia 2016 r obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony, jednak póki co każdy mieszkaniec jest zobowiązany do zameldowania się w miejscu swojego stałego lub czasowego (jeżeli trwa więcej niż 3 miesiące) pobytu. Ma na to 30 dni, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza wyłącznie fakt pobytu danej osoby w tym lokalu. Jednak poprzez sam fakt zameldowania nie nabywa ona żadnych praw do lokalu. W związku z tym można np. sprzedać mieszkanie z zameldowaną w nim osobą, którą nowy właściciel może wymeldować administracyjnie.

 

Obowiązek meldunku

 

Zameldowania na pobyt stały i czasowy dokonuje się w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania. Obowiązkowi meldunku podlegają także osoby, które chcą się wymeldować z miejsca stałego lub czasowego pobytu. Dodatkowo trzeba dokonać meldunku w przypadku urodzenia dziecka, zmiany stanu cywilnego lub zgonu osoby, która mieszka w danym lokalu. Zarówno zameldowania, jak i wymeldowania możemy dokonać w odpowiednim dziale zajmującym się ewidencją ludności w urzędzie miasta lub gminy. Najczęściej dokonuje się meldunku na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące. Osoba taka musi wypełnić i podpisać formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” albo „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. Muszą się w nim znaleźć informacje na temat nowego miejsca zameldowania (nazwa miejscowości, nazwa ulicy, numer domu i lokalu, nazwa województwa i kod pocztowy) i adres dotychczasowego miejsca pobytu. Należy także potwierdzić nasz pobyt dokonany przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dodatkowo należy mieć przy sobie dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości), książeczkę wojskową i dokument potwierdzający nasz tytuł prawny do lokalu.

fot. photos.com

 

Zameldowanie na pobyt stały wymaga od nas zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Możemy jednak zameldować się na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu – wtedy takiego wymeldowania dokonuje za nas odpowiedzialny za to organ gminy. Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego nie dopełniła obowiązku meldunkowego, przechodzi on na osoby, które posiadają prawo do lokalu, w którym zamieszkiwała ta osoba. W takim przypadku to właściciel musi zawiadomić urząd o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego oraz pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Zameldowanie noworodka dokonuje Urząd Stanu Cywilnego, jednak wcześniej musimy zgłosić narodziny dziecka do tego urzędu. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. W przypadku osób niepełnoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych meldunku dokonuje ich przedstawiciel ustawowy (rodzice, opiekunowie, kurator), lub osoba faktycznie sprawująca opiekę. W przypadku dzieci poniżej 7 roku życia nie trzeba zgłaszać ich pobytu czasowego, jeżeli nie przekracza on 3 miesięcy.

 

Zameldowanie cudzoziemców

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca i który przebywa na terenie Polski musi zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W innym przypadku musi tego dokonać najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium kraju nie przekracza 14 dni. W celu zameldowania się oprócz wypełnionego i podpisanego formularza musi przedstawić kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego także ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

 

Przykładowe formularze meldunkowe:
Zgloszenie_pobytu_stalego    Zgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego     Zgloszenie_pobytu_czasowego_

 

 

 

Powrót
Autor Aneta Pogorzelska - kierownik oddziału Pepper House
Marzec 27, 2014        1 Komentarz

Napisz komentarz
Poniżej uzupełnij wynik działania. *

  1. pavel35 napisał(a):

    Warto wiedzieć! A obowiązek meldunkowy to relikt poprzedniej epoki.

Polecane serwisy